· 

The spirit of Haida

 

What do you see when you look at Haida paintings? Another hidden picture? Geometric shapes and red and black colors? Yes, this is the Haida style, which was created and preserved to this day by the native inhabitants of North America, the Haida tribe. They decorated their own bodies with such drawings.

 


 

Що ви бачите, коли дивитесь на малюнки в стилі хайда? Ще один прихований малюнок? Геометричні фігури і червоно-чорні кольори? Так, це і є хайда стиль, який створили і зберегли до наших днів корінні мешканці північної Америки племені Хайда. Такими малюнками вони прикрашали власні тіла. 

 

HAIDA SUN
HAIDA SUN

 

For the first time, I paid attention to the tattoo drawings at the Vancouver airport, where I came to meet a friend. Paintings mesmerized me with their symmetry. My attention was distracted by my five-year-old daughter, who was already hanging on the stern of the boat of a large sculpture and was calling me to take a picture of her. I found out later, it was the famous work of the Canadian sculptor Bill Reid "The Spirit of Haida Gwaii, Jade Canoe".

 


 

Вперше звернула увагу на малюнки-тату в ванкуверському аеропорту, куди приїхала зустріти подругу. Вони загіпнотизували мене своєю симетричністю. Увагу відволікла моя пятирічна донька, яка вже висіла на вислі човна великуї скульптури і кликала мене її сфотографувати. Пізніше дізналась, що це була відома робота канадського скульптора Білла Ріда "Дух Хайди Квайт, нефритове каноє".

 

The Spirit of Haida Gwaii, Jade Canoe
The Spirit of Haida Gwaii, Jade Canoe

 

There are two versions of the sculpture: the black canoe and the jade canoe. The black canoe is featured on 20 Canadian bills issued between 2004 and 2012.

 


 

Існує дві версії скульптури: чорна каноє та нефритове каноє. Чорне каноє зображено на 20 канадських купюрах, випущених у період із 2004 по 2012 рік.

 

 

The sculpture was originally created in 1986 as a clay model and then scaled up in 1988 to full size. In 1991, the model was cast from bronze. This first bronze casting was named Spirit of Heidi Gwaii, Black Canoe and is now located near the Canadian Embassy in Washington. A second bronze cast, titled The Spirit of Haida Gwaii, The Jade Canoe, was first exhibited at the Canadian Museum of History in 1994. Finally, in 1996, the Jade Canoe was moved to the Vancouver International Terminal.

 


 

 

Скульптура була спочатку створена в 1986 році як глиняна модель, а потім збільшена в маштабі в 1988 до повного розміру. У 1991 році модель була відлита із бронзи. Цей перший бронзовий виливок був названий Дух Хайди Гваї, Чорне каноє і зараз знаходиться біля Посольства Канади у Вашингтоні. Другий бронзовий виливок під назвою Дух Хайда Гваї, Нефритове каноє був вперше виставлений у Канадському історичному музеї в 1994 році. Нарешті, в 1996 році Нефритове каноє було переміщено до Міжнародного терміналу в аеропорт Ванкувера.

 

The spirit of Haida Gwaii is designed to embody the heritage of the Indians. In bronze green for the Vancouver version and black for the Washington version, it features a traditional cedar canoe made of Haida cedar, measuring six meters in length overall. The focal point of the sculpture is a human Shaman (or Kilstlai in Haida), who wears a Haida cloak and a woven spruce root hat and holds a tall staff carved with images of Siberia. The diversity and interdependence of the canoe passengers is a natural environment that the ancient Haida relied on for their survival: crow, beaver, bear, mouse, and others. Passengers are diverse and not always in harmony, but they must depend on each other to continue living. The fact that the sly rogue Raven holds the steering oar probably symbolizes the unpredictability of nature.

 


 

Дух Хайди Гваї покликаний уособлювати спадщину індійців. У бронзовому зеленому кольорі у версії для Ванкувера та у чорному кольорі у версії для Вашингтона зображено традиційне кедрове каноє з кедра хайда, загальна довжина якого становить шість метрів. У фокусі скульптури людина Шаман (або Кілстлаї в Хайда), яка носить плащ хайда і плетений капелюх з ялинового кореня і тримає високу палицю, на якій вирізані зображення Сибірі. Різноманітність та взаємозалежність пасажирів каноє є природним середовищем, на яке древні хайда покладалися для свого виживання: ворон, бобр, ведмідь, миша і інші. Пасажири різноманітні і не завжди перебувають у гармонії, але вони повинні залежати один від одного, щоб далі жити. Той факт, що хитрий шахрай Ворон тримає рульове весло, мабуть, символізує непередбачуваність природи. 

 

 

In this canoe sit people who look like beasts and exotic beasts who look like people. This style is typical of the art of the special Haida Indian tribe. Most likely, the monument was installed at the airport not by chance and today it symbolizes travel.

 


В цьому каної сидять люди, схожі на звірів, і екзотичні звірі, схожі на людей. Такий стиль типовий мистецтву особливого індіанського племені Хайда. Швидше за все, пам'ятник встановлений в аеропорту невипадково і сьогодні символізує подорожі.

Write a comment

Comments: 0